AllDrums on Facebook AllDrums on Twitter AllDrums on YouTube
AllDrums: Les op Akoestisch en Elektronische Drums

ALLDRUMS Algemene Bepalingen


ALGEMEEN
In dit reglement vindt u de voorschriften, zoals deze gelden voor de diensten van ALLDRUMS. De geldende tarieven voor de diensten van ALLDRUMS worden vastgesteld door de directie van ALLDRUMS.


AANMELDEN
Aanmelding voor Drumles gebeurt d.m.v. het INSCHRIJFFORMULIER in te sturen, of door het bij ALLDRUMS te verkrijgen inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient volledig, juist en naar waarheid te worden ingevuld.

Indien de aanmelding leidt tot plaatsing en inroostering, brengt deze een betalingsverplichting zoals vastgesteld in deze Algemene Bepalingen met zich mee.
De leerling c.q. betaalplichtige is voor de van ALLDRUMS afgenomen diensten de vastgestelde tarieven verschuldigd.


PLAATSING - INROOSTERING

Plaatsing en inroostering van leerlingen gebeurt door ALLDRUMS. De leerling ontvangt hiervan per e-mail of whatsapp bericht. Indien inroostering niet mogelijk is op de bij aanmelding door de leerling opgegeven voorkeurstijden, wordt pas ingeroosterd na overleg tussen ALLDRUMS en de leerling. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de inroostering, zal ALLDRUMS van plaatsing afzien.

De leerling blijft te allen tijden ingeschreven tot het moment van schriftelijke opzegging.


FACTUUR
U ontvangt één factuur per lesblok van 10 lessen.


BETALING LESGELD
De eerste “Betaling per 10 lessen” dient binnen twee weken na de factuurdatum,
maar altijd vóór aanvang van de eerste les voldaan te zijn.
De “Betaling per 10 lessen” dient steeds vóór de eerste les van de nieuwe termijn van 10 lessen te zijn voldaan.
Vanaf de maand waarin de leerling 21 jaar wordt, valt de leerling in het "Tarief vanaf 21 jaar".

Betaling kan per bank of contant.

Indien de betaling van het lesgeld 2 lessen achterloopt, ontvangt u een factuur, waarbij het tot dan verschuldigde bedrag met € 10,- administratiekosten is verhoogd.
Deze factuur dient binnen 8 dagen te worden voldaan.
Dit kan per bank of contant.


AFMELDING LES
Indien er een afgesproken les binnen 24 uur wordt afgebeld, wordt deze alsnog in rekening gebracht.


LEERMIDDELEN
Lesmateriaal komt ten laste van de leerling.


ZIEKTE OF AFWEZIGHEID LEERLING / DOCENT
Bij verhindering van de leerling worden de lessen niet ingehaald. ALLDRUMS verplicht zich niet tot het inhalen van gemiste lessen.
Deze worden niet verrekend.

Indien de docent verhinderd is worden de lessen vervangen of op een nader te bepalen tijdstip ingehaald.


AANSPRAKELIJKHEID / VOORSCHRIFTEN
Het meebrengen van eigendommen naar de les gebeurt geheel voor eigen risico.
ALLDRUMS aanvaardt voor vermissing of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid.
Schade, toegebracht aan het gebouw, inventaris of  materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.


OPZEGGING / UITSCHRIJVING
Bij uitschrijving ofwel beëindiging van de lesovereenkomst geldt een opzegtermijn van
ten minste 4 lessen vóór aanvang van de nieuwe termijn van 10 lessen.

Opzegging van de les dient altijd schriftelijk te gebeuren d.m.v. het sturen van een email naar info@alldrums.nl t.a.v. W. van Vliet.

Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

ALLDRUMS bevestigt een opzegging per email, waarbij tevens de gehonoreerde opzegdatum wordt vermeld.

Restitutie van lesgeld is nooit mogelijk.